rutra.com.pl

Szkolenia dla firm

Szkolenie pracowników zmieniających miejsce pracy w zakładzie pracy

„Szkolenie pracowników zmieniających miejsce pracy w zakładzie pracy.
Pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym powinien być przeszkolony na każdym z zajmowanych stanowisk pracy – powinien przejść instruktaż stanowiskowy. Dodatkowe szkolenie powinno być uzupełnieniem, które pozwoli przystosować pracownika do zmieniających się warunków pracy, zleconych zadań oraz występujących zagrożeń. W takim przypadku ponowne szkolenie wstępne z zakresu bhp nie będzie wymagane, ponieważ takie szkolenie dotyczy tylko nowo zatrudnionych pracowników, a nie osób przenoszonych na inne stanowisko w ramach obowiązującej umowy o pracę.
Zgodnie z obowiązkiem zapisanym w § 11 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia MGiP z 27.7.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) pracownika poddaje się szkoleniu stanowiskowemu z zakresu bhp przed dopuszczeniem go do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Powyższą zasadę stosujemy dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których możliwe jest narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.
Pracownik, który wykonuje pracę na kilku stanowiskach pracy powinien przejść instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Podobnie sprawa ma się w przypadku wprowadzenia na stanowisku pracy zmian warunków techniczno-organizacyjnych, a w szczególności w przypadku zmiany procesu technologicznego, zastosowania nowych lub zmiennych narzędzi, maszyn i innych urządzeń, organizacji stanowiska pracy oraz wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym. W każdym z tych przypadków pracownik zatrudniony na tym stanowisku powinien odbyć instruktaż stanowiskowy, który przygotuje go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu powinny być zależne od rodzaju oraz zakresu wprowadzonych zmian na danym stanowisku pracy.”